Handelsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ministry of Beauty B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Europaweg 220.

Artikel 1
Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die enig product of enige dienst, in de ruimste zin des woords, van Ministry of Beauty B.V. afneemt, wordt hierna aangeduid als afnemer.

Artikel 2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Ministry of Beauty B.V. en afnemer gesloten overeenkomsten, voor zover deze tot de normale bedrijfsvoering van Ministry of Beauty B.V. gerekend kunnen worden.

Artikel 3
Alle offertes en/of aanbiedingen zijn geldig gedurende 2 weken na de datum van de offerte, doch worden geheel vrijblijvend gedaan. Tussen Ministry of Beauty B.V. en de afnemer komt een overeenkomst tot stand zodra Ministry of Beauty B.V. de opdracht van de afnemer heeft aanvaard, danwel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

Artikel 4
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering op het adres van afnemer. De Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en vervoerskosten, verschuldigd zijn. Ministry of Beauty B.V. levert slechts aan afnemers die een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde kapsalon, schoonheidssalon of groothandel/distributie drijven in schoonheidsproducten. Doorverkoop door afnemers aan derden, uitgezonderd van verkoop van daartoe uitdrukkelijk bedoelde en aangewezen artikelen in kapsalons en schoonheidssalons aan consumenten, is uitdrukkelijk niet toegestaan. Ook is het verboden de producten door te verkopen aan en/of te verkopen via online marktplaatsen zoals bijvoorbeeld Amazon, Bol.com en Ebay. Dit om de exclusiviteit van de producten te waarborgen. Schending van deze verboden geeft Ministry of Beauty B.V. het recht eenzijdig tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst tussen Ministry of Beauty B.V. en afnemer over te gaan. Voorts leidt schending van het betreffende verbod tot verbeurte door afnemer aan Ministry of Beauty B.V. van een onmiddellijk opeisbare boete, gelijk aan de hoogte van het bedrag waarvoor afnemer gedurende één jaar voorafgaande aan de schending van het verbod goederen en/of diensten van Ministry of Beauty B.V. heeft afgenomen.

Artikel 5
Ministry of Beauty B.V. behoudt zich alle rechten terzake van industriële en intellectuele eigendom van de door haar te leveren en/of geleverde zaken en/of diensten uitdrukkelijk voor. De verpakkingsmiddelen van Ministry of Beauty B.V. daaronder eveneens begrepen flessen, flacons, aftap- en doseerapparaten, tubes en potten, zijn van Ministry of Beauty B.V. handelsmerk voorzien. Dientengevolge mogen de betreffende verpakkingsmiddelen slechts Ministry of Beauty B.V.-produkten bevatten.

Artikel 6
Ministry of Beauty B.V. verkoopt en levert aan afnemer in beginsel tegen prompte contante betaling, onder rembours of na het verstrekken van een automatische incasso-opdracht. Slechts in de door Ministry of Beauty B.V. aan te wijzen gevallen verkoopt en levert zij aan afnemers middels facturatie. 1. Betaling dient bij facturatie te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, – of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Ministry of Beauty B.V.; – of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar (IBAN) t.n.v. Ministry of Beauty B.V. te Apeldoorn. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer in verzuim: de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een samengestelde rente verschuldigd van 1% per maand. 2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de afnemer of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van afnemer wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturer die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Betaling dient plaats te vinden zonder korting, opschorting of verrekening.

Artikel 7
Wijzigingen in prijsbepalende factoren hebben geen invloed op de overeengekomen prijs. Indien deze wijzigingen zich voordoen binnen 4 weken na het afsluiten van de overeenkomst tussen Ministry of Beauty B.V. en de afnemer. Indien zo’n wijziging zich na één maand na het sluiten van de overeenkomst voordoet, kan dat naar evenredigheid leiden tot een door afnemer te betalen gewijzigde prijs. Indien sprake is van een prijsverhoging die meer dan 10% bedraagt heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring. De ontbinding dient te geschieden onverwijld na kennisneming door afnemer van de prijsverhoging.

Artikel 8
Is de afnemer in gebreke met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen (in verzuim), dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoende buiten rechte voor rekening van afnemer. In ieder geval is afnemer verschuldigd:
over de eerste € 3.000,- 15%
over het meerdere tot € 6.000,- 10%
over het meerdere tot € 15.000,- 8%
over het meerdere tot € 50.000,- 5%
over het meerdere 3%

Indien Ministry of Beauty B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9
De door Ministry of Beauty B.V. geleverde zaken blijven het eigendom van Ministry of Beauty B.V. totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Ministry of Beauty B.V. gesloten koopovereenkomsten is nagekomen; de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf. – eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van deze overeenkomst(en). Afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de zaken zorg te dragen. Het is hem verboden de zaken krachtens zakelijk en/of persoonlijk recht aan derde af te staan. Ingeval afnemer in verzuim is, is Ministry of Beauty B.V. zonder verdere ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. Voor dat geval verplicht afnemer zich Ministry of Beauty B.V. toegang te verschafen tot de locatie waar de geleverde zaken zich bevinden. Ministry of Beauty B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een vergoeding van alle kosten, schade en interessen te vorderen voor het geval geval zich een dergelijke situatie voordoet. Dit eigendomsvoorbehoud heeft niet tot gevolg, dat buiten het geval van verzuim het bestemmings- en handelsgewone verbruik wordt aangetast.

Artikel 10
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering dient afnemer Ministry of Beauty B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 11
1. Tekortkomingen van Ministry of Beauty B.V. in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komen.
2. Ministry of Beauty B.V. is gerechtigd zich onder meer in de volgende gevallen te beroepen op overmacht: – de omstandigheid dat Ministry of Beauty B.V. een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; – stakingen; – storingen in het verkeer; – bedrijfsstoringen; – overheidsmaatregelen die Ministry of Beauty B.V. verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
– een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot standbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
– bovenmatig ziekteverzuim;
– niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.
3. Indien de prestatie door overmacht aan de zijde van Ministry of Beauty B.V. langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten bevoegd de overeenkomst op te schorten, zonder dat Ministry of Beauty B.V. tot enige vergoeding van schade, door afnemer of derden geleden, gehouden zal zijn.
4. Ministry of Beauty B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat Ministry of Beauty B.V. haar verplichtingen had moeten nakomen.
5. Indien Ministry of Beauty B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde respectievelijk leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12
Reclames, waaronder te verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde materialen en/of eindprodukten alsmede de uitvoering van verrichte diensten, kunnen door afnemer bij Ministry of Beauty B.V. slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde of de verrichte dienst.

Artikel 13
Afnemer is verplicht de bestelde goederen ook daadwerkelijk af te nemen. Bij eenzijdige annulering van overeenkomst door afnemer is deze op het moment van de annulering een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen afnemer bij integrale uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij Ministy of Beauty B.V. kan bewijzen dat de schade groter is, of afnemer kan bewijzen dat de schade kleiner is.

Artikel 14
Onverminderd de overige bepalingen in deze voorwaarden is Ministry of Beauty B.V. bij niet of niet tijdige betalig van afnemer gerechtigd haar overige contractuele verplichtingen jegens afnemer op te schorten tot het tijdstip van betaling dan wel de overeenkomst met afnemer met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks naar keuze van Ministry of Beauty B.V.

Artikel 15
Ministry of Beauty B.V. is jegens afnemer uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: 1. Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde is Ministry of Beauty B.V. slechts aansprakelijk voorzover zij hiertegen is verzekerd, danwel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende, door afnemer te bewijzen gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering.
2. Overigens is de aansprakelijkheid van Ministry of Beauty B.V. beperkt tot de door afnemer geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van Ministry of Beauty B.V. Deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien Ministry of Beauty B.V. hiertegen is verzekerd, danwel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende, door de afnemer te bewijzen gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering, indien en voor zover een rechtelijke instantie een beroep van Ministry of Beauty B.V. op het bepaalde onder 1 en 2 niet honoreert, geldt dat Ministry of Beauty B.V. niet aansprakelijk is voor een hoger bedrag dan 2 maal het factuurbedrag vermeld in de factuur die betrekking heeft op de levering uit hoofde van de litigieuze overeenkomst. De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel gelden niet indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Ministry of Beauty B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten. Afnemer vrijwaart Ministry of Beauty B.V. tegen aanspraken van derden, voor zover de wet zulks toelaat en de daarmee verbonden kosten. Daartoe rekenen partijen ook de kosten van juridische bijstand.

Artikel 16
Ondanks het feit dat Ministry of Beauty B.V. immer steeft naar optimale verhouding met afnemer kan zich tussen Ministry of Beauty B.V. en afnemer een geschil voordoen. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijk rechter zal elk geschil tussen Ministry of Beauty B.V. en afnemer in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen. Ministry of Beauty B.V. blijft echter bevoegd afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen Ministry of Beauty B.V. en afnemer is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag/Convention of the international Sale of Goods 1980 (CISG).

Artikel 17
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank Zutphen.